1/12/2021

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно само за придобитите през 2021 г. доходи.

Важно: За да ползвате данъчно облекчение преди всичко трябва да сте внасяли данъци!!! Да имате доходи от трудови или извънтрудови правоотношения, да сте едноличен търговец и да имате доходи от дейността си като такъв, свободна професия и др. Ако имате и други доходи освен тези по трудови правоотношения и имате задължението да подавате годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не може да ползвате данъчното облекчение чрез работодателя, а ще го ползвате при подаването на декларацията. За да получите пълния размер на данъчното облекчение трябва да сте внесли поне толкова данъци. Пример: Ако имате например две деца с увреждания и пълния размер на данъчното облекчение е 9000 лв. за две деца + 18000 лв. за две деца с увреждания, то трябва облагаемият ви доход през 2021 г. /това е след приспадане на осигуровките/ да е поне 27000 лв. В противен случай ще си приспаднете само това, което имате като облагаем доход и сумата ще е по-малка.

Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

Внимание: Задълженията може да са и за местни данъци и такси например или глоба от КАТ. Така че трябва да сте си платили абсолютно всички задължения към държавата или общината.

Ползване на данъчните облекчения 

Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона, могат да ползват облекченията по два начина:

 • чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006)  
 • с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.
 1. Ползване на облекченията при работодателите, които към 31 декември 2021 г. са работодатели по основно трудово правоотношение

За ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания при работодателя по основното трудово правоотношение, работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави:

 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или 
 • декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. 
 • писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.
 1. Ползване на облекченията с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ
  Когато данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват с подаване на годишна данъчна декларация, конкретният размер на данъчното облекчение за деца се определя в Част VІ, а на данъчното облекчение за деца с увреждания – в Част VІІ от Приложение № 10 (образец 2010) на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Когато работодателят по основното трудово правоотношение не е възстановил данъка при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, лицето, дори да има само доходи от трудови правоотношения, може да ползва облекченията с подаване на годишната данъчна декларация (попълва Приложения № 1 и № 10).

Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към годишната данъчна декларация се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006). Копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, при ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания, не се прилага към годишната данъчна декларация.

 При ползване на данъчните облекчения с подаване на годишната данъчна декларация, данъчно задълженото лице не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, включително към датата/ите на подаване на коригираща/и декларация/и.

 Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно – за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единия родител да ползва облекчението за дете, а другия за дете с увреждане.  
Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст.

 По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползван от двамата родители, съответно приемни родители, близки или роднини, не може да превишава допустимия размер, според броя на децата.

 Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

Размери на данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) :

 • при едно ненавършило пълнолетие дете –  4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.);
 • при две ненавършили пълнолетие деца – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.);
 • при три и повече ненавършили пълнолетие деца – 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.)

 Условия за ползване на данъчното облекчение за деца 

 • родител, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или 
 • приемен родител – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени задължения.

Към 31 декември 2021 г. детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва да:

 • е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по ЕИП;
 • не е навършило пълнолетие. Данъчното облекчение може да се ползва включително за дете, което е навършило пълнолетие или е родено през 2021 г. 
 • не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

 Данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021 г.

Размерът на данъчното облекчение за деца с увреждания (по чл. 22г от ЗДДФЛ) е 9000 лв. за отглеждане на едно дете с 50 и с над 50 % вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган (ТЕЛК/НЕЛК), и се приспада от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ до размера на тази сума.

Облекчението се ползва според броя на децата с увреждания и няма ограничения – например за две деца с увреждания размерът на облекчението ще бъде 18 000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.) 
 Условия за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания

Могат да ползват данъчни облекчения за деца с увреждания местни или чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, ако към 31 декември 2021 г. е: : 

 • родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, който не е лишен от родителски права, и детето не е настанено извън семейството, и не е учредено попечителство или настойничество, или
 • настойник или попечител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при учредено настойничество или попечителство, или
 • член на семействата на роднини или близки на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при настаняване на детето при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето за срок не по-кратък от 6 месеца, или 
 • приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – при дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето. 

Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца с увреждания, е да нямате неплатени задължения.

Детето, за което може да се ползва данъчното облекчение, трябва: 

 • към 31 декември 2021 г. да е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП;
 • към 1 януари 2021 г. да не е навършило пълнолетие;
 • да не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца.

 Данъчното облекчение може да се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, както и за годината, в която изтича срокът на валидност на решението. За това облекчение трябва да е налице валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, удостоверяващо вида и степента на увреждане на детето, за което ще се ползва облекчение.